Posted December 11, 2015

xxx
LEA
xxxxx
LEA Name
xxxxx
Total
xxxxx
PRC 15

10

Alamance-Burlington

762,533.00

520,204.00

360

Gaston County

382,719.00

15,980.00

30,494,297.00

536,184.00